Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken  
 Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken - orde op zaken -
 adviseur administratieve organisatie
Neem contact op voor een goed advies!
 Joke van Dijk-Zijlstra - joke@jovdz.nl - 0610139580
 Bergweg 162 - 3707 AJ Zeist Home  Introductie  Actueel  Diensten  Bemiddeling  Opgedane ervaring  Informatie  Contact via e-mail  Kosten
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen
Klant/opdrachtgever      : diegene waarmee een overeenkomst is afgesloten
Jovdz/opdrachtnemer    : Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken, adviseur administratieve organisatie
Overeenkomst/opdracht: afspraken tussen klant en Jovdz tot het leveren van diensten op basis van geen werkgeversgezag
Voorwaarden                : onderhavige bepalingen, ook wel algemene voorwaarden

Artikel 2 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties. Indien ťťn of meerdere bepalingen hierin op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het bepaalde volledig van toepassing. Alsdan zullen beiden overleggen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van ťťn of meerdere of niet opgenomen bepalingen, dient ‘naar de geest’ hiervan gehandeld te worden.

Artikel 3 Overeenkomst
Een opdracht komt schriftelijk tot staat na ondertekening door zowel de klant als Jovdz en geldt ook als toestemming verstrekte gegevens te verwerken met als doel de administratieve organisatie te verbeteren volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Na bespreking en voor accoord ondertekend door beiden worden de werkzaamheden uitgevoerd. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt of als anders overeengekomen.
Bij een klacht over de werkzaamheden of misbruik van gegevens wordt in onderling overleg bepaald wat de vervolgstappen kunnen zijn, zoals het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer een conflict ontstaat tussen klant en Jovdz zal eerst na degelijk overleg een onafhankelijke persoon – door beiden erkend – in den minne schikken, er wordt pas een beroep op de rechter gedaan nadat beiden zich tot het uiterste hebben ingespannen het conflict te beslechten.
Rechten en plichten Jovdz:
Binnen de opdracht zal Jovdz deze naar beste vermogen uitvoeren. Uitzoekwerk dat een product oplevert, blijft eigendom van Jovdz in de vorm waarin het aan de klant is geleverd. Jovdz neemt naar alle eer en geweten alleen die kosten en uurtarieven op in de factuur die gemaakt zijn en overeengekomen inclusief vervoerkosten zoals parkeergeld. Jovdz behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beŽindigen in geval van wanbetaling. Jovdz indexeert jaarlijks het uurtarief.
Rechten en plichten klant:
De klant, voor zover van toepassing diens medewerker(s), geeft zoveel mogelijk relevante informatie voor het correct kunnen uitvoeren van de opdracht. De gegevensverstrekking van de klant is de basis van het advies en een momentopname waaraan in de toekomst geen rechten kunnen worden ontleend. Alle betrokkenen bij de klant zijn tijdig beschikbaar voor overleg. Voor eigen gebruik mag de klant uitzoekwerk dat Jovdz levert gebruiken, het mag niet aan derden worden gegeven.
Een advies van Jovdz is niet bindend maar ook niet vrijblijvend. De klant heeft het recht een advies naast zich naar te leggen, zolang dit de uitvoering van de opdracht niet in de weg staat.
Zodra de klant de uitvoering van de opdracht onmogelijk maakt of onvoorziene omstandigheden optreden, wordt bepaald hoe de opdracht gewijzigd/beŽindigd moet worden, waarna de openstaande facturen alsnog moeten worden voldaan.
De klant verklaart vertrouwen te hebben in de administratie van Jovdz in die zin dat geen discussie ontstaat over de bestede tijd gespecificeerd op de factuur en/of de declaratie van vervoerkosten of middelen die aangeschaft zijn binnen de overeenkomst.

Artikel 4 Betalingen
De factuur op nacalculatiebasis dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Indien niet tijdig betaalt, wordt een herinnering gestuurd die binnen 14 dagen voldaan moet worden. Mocht ook aan deze herinnering geen uitvoering gegeven worden, wordt minimaal 40,- euro maximaal 15% aan het openstaande bedrag toegevoegd. Indien een klant in gebreke of verzuim blijft in de tijdige nakoming van de betalingsverplichting komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor diens rekening. Over het verschuldigde bedrag inclusief eventuele incassokosten wordt naar rato jaarlijks 2% rente geheven.

Artikel 5 Privacyverklaring (vertrouwelijkheid) en aansprakelijkheid
Jovdz legt zichzelf tegenover derden een zwijgplicht op ten aanzien van alles dat met de klant te maken heeft.
Vastgelegde (digitale) gegevens worden alleen aan de klant verstrekt, op verzoek aangepast en bewaard zolang de overeenkomst duurt, er klantcontact bestaat, totdat de klant deze verwijderd wil hebben met een minimum van 7 jaar. De gegevens worden genoteerd en/of opgenomen in de daarvoor door Jovdz gebruikte bestanden en/of (geautomatiseerde) systemen en beveiligd tegen (digitaal) misbruik.
Indien Jovdz de klant als referentie wil benutten, zal zij dit eerst na schriftelijke toestemming van de klant toepassen.
De aansprakelijkheid van Jovdz is in ieder geval beperkt tot het gehanteerde honorarium of het bedrag dat diens verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

Terug naar boven